Služby

Prohlédněte si naše služby

Projekční činnost

- pd pro vydání společného rozhodnutí a stavebního povolení – bytové domy, stavební úpravy objektů, veřejné stavby, zdravotnické zařízení, polyfunkční domy, ubytovny a další
- pd pro ohlášení stavby – rodinné domy, zahradní domky, pergoly, garáže a další
- pd pro územní souhlas – přípojka vody, kanalizace a plynu
- pd bouracích prací – drobných staveb i velkých objektů
- pd technického prostředí staveb – voda, kanalizace, elektro a topení
- zaměření stávajících objektů – pasport stavby
- požárně bezpečnostní řešení (pbř)
- průkaz energetické náročnosti budovy (penb)

Technický dozor

Technický dozor stavebníka Stavební zákon č. 183/2006 Sb. (dále jen SZ) tento pojem používá, ale blíže nevymezuje. Ze souvislostí vyplývá, že se technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS) ve výstavbě označuje kontrolní činnost fyzické osoby, pověřené stavebníkem, nad prováděním stavby nebo její části, na základě smluvního vztahu. Jeho odborná činnost je vykonávána v souladu se zájmy stavebníka, v souladu s platnými zákony, vyhláškami a technickými normami.

Stavbyvedoucí - stavební podnikatel V souladu se SZ je definován jako osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby z pověření zhotovitele stavby (stavebního podnikatele) nebo stavebníka a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných osob. Jeho povinnosti z hlediska veřejných zájmů jsou vymezeny v §153 odst. 1 a 2 SZ. Stavbyvedoucí je zejména povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací.

MENU